เปิดประวัติศาสตร์ ” บ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ” โบราณคดีสุสานคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 • Komsan
 • September 4, 2018
 • Comments Off on เปิดประวัติศาสตร์ ” บ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ” โบราณคดีสุสานคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดี บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านเมืองบัวมีสภาพเป็นชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบมีขนาดประมาณ 800×1,000 เมตรมีรูปร่างค่อนข้างรี ภายในเมืองเป็นเนินดินรูปลูกระนาด มีเนินขนาดใหญ่สูงประมาณ 7-10 เมตร จากพื้นที่โดยรอบอยู่
บริเวณวัดปทุมคงคา มีคูน้ำปรากฏชัดเจนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่ปรากฏคูน่ช้ำชัดเจนมีเพียงหนองน้ำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นร่องรอยของคูน้ำเดิม บริเวณที่ติดกับคูน้ำด้านทิศใต้ของเมืองกู่หรือโบราณสถานเป็นศิลปเขมรแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่ 1 แห่ง เป็นชุมชยนโบราณที่มีคนอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่สมัยห่องประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์เริ่มอพยพจากที่สูง คือบนภูผา ลงมาอยู่ที่ราบตามแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะ ลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง แม่น้ำชีตอนล่าง ตลอดจนลำน้ำสายย่อยๆ อีกหลายสาย เช่น ลำน้ำเสียวใหญ่
ลำน้ำเตา ลำพลับพลา เป็นต้น ซึ่งต่อมาเรียกลุ่มน้ำแห่งนี้ว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้”

ที่ตั้งชุมชนเมืองบัว

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหัวดงกำแพง มีลำน้ำเสียวกั้นอาณาเขต
 • ทิศใต้ ติดกับบ้านโพนทอง โพนฮาด และบ้านดงครั่งน้อย เป็นทุ่งกุลาร้องไห้มีลำน้ำเตาไหลผ่าน
 • ทิศตะวันออก มีลำน้ำสีก เป็นแนวล้อมรอบ เป็นคูกั้นน้ำโบราณ (เขื่อนกั้นน้ำของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์)
 • ทิศตะวันตก เป็นที่ราบติดกับบ้าน ดอนกลาง บ้านสำราญ

สันนิษฐานว่า เป็นที่อยุ่อาศัยของคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยฟูนัน และเจนละ)
ต่อเนื่องมาถึงสมัยทวารวดี จนมาถึงสมัยของโบราณ

โบราณสถานที่สำคัญ

 1. โบราณคดีสุสานคนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยขอม อยู่บนเนินดินสูงที่สุดของหมู่บ้านทางทิศตะวันออกของวัดปทุมคงคา
 2. ปรางค์กู่เมืองบัว (พุทธศตวรรษที่ 18) เป็นศิลปะสมัยขอมตั้งอยู่ที่ดอนกู่ทิศเหนือและทิศใต้ ล้อมรอบด้วยสระน้ำ เป็นที่เครพบูชาของชาวบ้าน
 3. อุโบสถที่เก่าแก่ 230-260 ปี (พ.ศ.2315-พ.ศ. 2285)ที่วัดปทุมคงคา

ลักษณะประเพณีการฝังศพแหล่งโบราณคดี บ้านเมืองบัว

 • สมัยที่1 คือการฝังศพครั้งแรก แบบวางบนพื้น การฝังศพในภาชนะรวมทั้งการฝังศพในครั้งที่2 ในภาชนะดินเผาทรงกลม (คล้ายผลส้ม) วางในแนวตั้งทั้งหมด
 • สมัยที่2 ในสมัยนี้รูปแบบการฝังศพเปลี่ยนไปและมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะด้วยกันคือ
 • ระยะที่ 1 พบการฝังศพครั้งแรกแต่การฝังศพครั้งแรกในภาชนะหมดไป เริ่มพบการฝังศพครั้งที่ 2 แบบไม่ใส่ภาชนะฝังศพในระยะนี้วางแนวตั้ง
 • ระยะที่ 2 พบการฝังศพครั้งแรก แบบวางพื้นหมดไป พบเพียงการฝังศพครั้งที่ 2 ในภาชนะฝังศพในแนวนอนภาชนะฝังศพแต่ละใบมีการนำภาชนะทรงอ่างมาปิดที่ปากและก้น(ปิดหัวและท้าย) เริ่มการนำเศษภาชนะดินเผาชำรุดมาพอกและค้ำยัน
 • ระยะที่ 3 การฝังศพเป็นแบบพิเศษมากขึ้นเป็นภาชนะทรงกระบอก ก้นมน ลำตัวยาว มีฝาเปิดเป็นภาชนะทรงถาดมาปิดปากและก้น(ปิดหัวปิดท้าย)วางในแนวนอน ฝังรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่

ชมภาพเพิ่มเติม

Facebook Comments