รู้หรือยัง! “ร้อยเอ็ด” ก็มี สนง.ตรวจคนเข้าเมืองนะ!??

  • Admin
  • October 5, 2018
  • Comments Off on รู้หรือยัง! “ร้อยเอ็ด” ก็มี สนง.ตรวจคนเข้าเมืองนะ!??

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 4 ลักษณะงาน คือ

1. งานอำนวยการและสนับสนุน

2. งานตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักร งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร งานดำเนินการ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

3. งานบริการคนต่างด้าว (งานขออยู่ต่อ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

– การรับคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทั้งระยะสั้น และระยะยาว ของ บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ทุกประเภทการตรวจลงตรา คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนต่างด้าวที่มาขอการตรวจลงตรา
– งานรับแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว
– งานรับรองที่พักอาศัยของคนต่างด้าว, งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวมามอบตัวเอง
– งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับแทนคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ตามความผิดที่กำหนดโทษไว้ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในกรณีที่คนต่างด้าวยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
– งานแก้ไขตราขาเข้าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประทับตราผิดพลาด
– งานขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางสูญหายของบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา

4. งานด้านความมั่นคง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


– งานสืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง, กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากความผิดตามกฎหมายดังกล่าว
– งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา)
– งานสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ บริเวณชั้น 1 ในอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “โอท็อปซิตี้” ที่อยู่เลขที่ 3/1 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Facebook Comments