ยิ่งใหญ่ที่สุด!! “พัฒวิทย์เกมส์” รร.โพนทองพัฒนาวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน (คลิป)

  • Admin
  • October 3, 2018
  • Comments Off on ยิ่งใหญ่ที่สุด!! “พัฒวิทย์เกมส์” รร.โพนทองพัฒนาวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียน (คลิป)

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2561 เวลา 09.30 น. ที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนโพนทองพัฒวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “พัฒวิทย์เกมส์ ๖๑ ประจำปี 2561 มีนายเทิดทูน สุจารี ผอ.โรงเรียนโพนทองพ้ฒนาวิทยา กล่าวรายงาน นอกจากนั้นมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง/ พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.โพนทอง/ คหบดี-พ่อค้าประชาชน-ผู้ปกครองเข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ นายเทิดทูน สุดจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม-สติปัญญา และ จิตสำนึก การที่นักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ ต้องมีกระบวนการที่หลากหลาย เรียนรู้แบบบูรณาการ หวังว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะได้แสดงถึงตัวบงชี้ในสนามกีฬาในการสร้างความรัก ความสามัคคี และการรักษากติกา

ข่าว คุณสุเทพ ลอยแก้ว
เรียบเรียง แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด

Facebook Comments