“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะ มอบบ้านให้ผู้สูงอายุยากไร้ ที่ อ.โพธิ์ชัย “ร้อยเอ็ด”

  • Saxman
  • September 27, 2018
  • Comments Off on “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะ มอบบ้านให้ผู้สูงอายุยากไร้ ที่ อ.โพธิ์ชัย “ร้อยเอ็ด”

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ที่ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 11 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะมีนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้

นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ความว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการดูแลกลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและสนับสนุนในการเข้าถึงสิทธิและการบริการภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและในระดับพื้นที่ จึงจัดทำนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 22 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 495,000 บาท ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ของนายชมเชย พลเยี่ยม อายุ 69 ปี

ขณะที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 20,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากอำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลคำพอุง ในการร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม และได้แรงงานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำพอุง ผู้นำชุมชน และ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
ในรูปแบบของประชารัฐ ในการซ่อมแซมบ้าน

ข่าว/ภาพ คุณฉลาด สุ่มมาตย์

Facebook Comments